Algemene voorwaarden

De Nobelaer 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24187024

1. DEfinities

In deze algemene voorwaarden betekent: 

- ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
- consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
- dag: kalenderdag

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3. Ruiling

1. Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht om het gekochte artikel te ruilen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- de ruiling vindt plaats binnen de afgesproken termijn na aankoop van het gekochte artikel tegen overlegging van de originele kassabon. 
- het artikel word geretourneerd in de originele verpakking en is ongedragen. 
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde artikelen. 

4. Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

1. De ondernemer kan zich de eigendom van van alle door hem geleverde artikelen voorbehouden. De consument is pas eigenaar van de gekochte artikelen als hij de koopprijs en het eventuele meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan. 
2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 

5.overmacht

1. Onder overmacht wordt elke tekortkoming verstaand die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. 
2. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en/of mondeling op de hoogte gesteld van de overmacht. 

6. Garanties

1. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde/gekochte artikelen beantwoorden aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat de artikelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 
2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit doorvloeiende schade die na de aankoop van de artikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument aan derden aan het geleverde hebben aangebracht. 
3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent door de ondernemer afgegeven handelsgarantie. 

7. Klachten

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9. Afwijkingen

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien dit in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.